Reguleringsbestemmelser for Mykstulia

Mykstulia inngår i reguleringsplan for Mykstulia-Lauvhovd, godkjent i Rollag kommune 19.06.2015 og endret 23.06.2016.

Reguleringsbestemmelsene er bindende for utbygging av hyttefeltet. Utdrag av bestemmelser som gjelder for hyttetomtene:

Alle terrenginngrep skal gjøres så små som mulig. Alle rør og kabler skal følge veg der dette er mulig, eller legges i felles grøfter. Når bygge- og anleggsarbeid er ferdig skal uteareal ryddes og settes i stand så snart som mulig. Det er ikke tillatt med omfattende terrengarbeid på tomter.

Ved byggesøknad må det foreligge detaljert situasjonsplan som viser plassering av bygninger med høyde og møneretning samt eventuelt uthus, adkomstveg, parkering og annen disponering av tomta, planering av terreng og plan for overvann, evt. forstøtningsmurer med høyde. Tomter som er brattere en 1:6 må ha tverrprofil eventuelt 3D-modell som viser utnyttelse av tomta (slik plan har utbygger laget for hele feltet).

For bygging av hytter gjelder: Alle bygninger skal oppføres med kledning av tre og/eller natursteinsmaterialer. Hovedmøneretning skal normalt følge høydekurvene i terrenget. Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 20 – 30°. Som taktekkingsmateriale skal det benyttes torv, skifer eller tre. Blanke takflater tillates ikke. Det skal benyttes farger i mørke nyanser på fasader og vindskier. Byggemelding eller -søknad skal inneholde opplysninger om farge. Utendørs belysning skal skjermes mot horisonten for å hindre unødig belysning av nattehimmel.

All ny bebyggelse i områdene skal knytte seg til felles avløpsrenseanlegg. Inntil 1/3 av den enkelte tomt tillates inngjerdet. Det kan kun benyttes gjerder i stein eller tre. Det skal være tilstrekkelig hindringer mot at sau og andre beitedyr kan sette seg fast under bygninger. Flaggstenger er ikke tillatt. Eventuelle parabolantenner skal monteres på vegg og ha samme farge som veggen.

For Mykstulia gjelder spesielt: Maksimalt bebygd areal (BYA) for hver tomt er 135 m2, av dette er 35 m2 oppstillingsplass for to biler og 25 m2 for anneks. Maksimal grunnflate (BYA) for fritidsbolig er 75 m2. Gesimshøyde skal ikke overstige 4,0 m og mønehøyde skal ikke overstige 6,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,75 meter. Fyllinger ved hytte skal ikke overstige 2,0 meter. Det kan benyttes forstøtningsmur opp til 2,0 meter. Det skal opparbeides minst 2 parkeringsplasser for hver fritidsbolig. Byggegrense mot Vegglifjellvegen er 20 meter fra senterlinje veg. På tomtene 3-7, 10-11, 15-18, 19-24 og 40-44 kan det bygges vertikaldelte fritidsboliger som kan seksjoneres til to leiligheter.

Plankart for Mykstulia

Utsnitt reg-plan for Mykstulia