Salgsoppgave for tomter i Mykstulia

Salgsoppgaven inneholder detaljert informasjon om Mykstulia og tomtene i feltet og er vedlegg til salgskontrakt. Reguleringsplan for Mykstulia-Lauvhovd ble godkjent av kommunestyret i Rollag 19.06.2015 sak 34/15 og endret i kommunens planutvalg 23.06.2016 sak 47/16.

 

 

Tomter lagt ut for salg Tomt nr 1 – 45 i reguleringsplan for Mykstulia-Lauvhovd.
Tomtenes areal Tomtestørrelse ligger mellom 509 m2 og 891 m2 i hht. reguleringskart. Areal for den enkelte tomt framgår av plankart og prisliste. Endelig oppmålt areal kan fravike areal på plankart med +/- 10 % og vil framgå i målebrev ved fradeling.
Tomtenes beliggenhet Tomtene ligger i høydelag 805 til 875 moh. i en østvendt li med flott utsikt. Lia er gjennomhogd skog. Tomtene beskaffenhet består av morenemasse, vegetasjon er gjennomhogd skog. Beliggenhet tett opp til Veggli Fjellstue. Veggli Fjellkirke ligger i ca. 275 meter avstand og Vegglifjell skistadion (under utvikling) ligger 500 meter unna. Hovedskiløype på nordre Vegglifjell går gjennom hyttefeltet.
Tomtepriser Salgspris fra 490.000 til 620.000 kr for hyttetomt inkludert infrastruktur slik det er spesifisert i denne salgsoppgaven. Festepris er 450.000 kr i grunnavgift for alle tomter og årlig festeavgift fra 4500 til 5000 kr.

Gebyr for oppmåling og fradeling av tomt kr 18.730 (2022).

Dokumentavgift 2,5% av tomtepris.

Type eiendom Tomter for fritidsbebyggelse for salg eller feste. På tomtene 3-7, 10-11, 15-18, 19-24 og 40-44 kan det bygges vertikaldelte fritidsboliger som kan seksjoneres til to leiligheter. På de øvrige tomtene kan det bygges vanlig fritidsbolig samt anneks.
Vegbeskrivelse Følg fylkesveg 40 nordover fra Kongsberg ca. 60 km til Veggli sentrum. Ta til venstre rett etter bensinstasjonen (YX) midt i sentrum. Følg skilting mot Vegglifjell Skisenter. Vegbom etter 6 km. Ca. 3,5 km etter vegbom ligger hyttefeltet på begge sider av Fjellvegen.
Veger Det er asfaltert fylkesveg 5 km fra Veggli sentrum opp mot Vegglifjell. Herfra er det privat veg. Vegavgift er kr. 70,- for enkelttur (2022), årskort koster kr. 1000,-. Årskort for bil nr. to i samme husstand kr. 500,-. Ved innkjøring til Vegglifjell er det elektronisk, videoovervåket bom på vegen. Årskort kan kjøpes på bensinstasjonen i Veggli. De interne adkomstvegene i Mykstulia vil bli organisert som privat veglag med egen årsavgift for vedlikehold og brøyting av veg til selvkost. Årlig veiavgift betales fra overtakelse av tomta.
Standard på tomter Tomtene er regulert for fritidsbebyggelse. Det er regulert veg fram til alle tomter. De fleste tomter har regulert parkering langs intern adkomstveg, utenfor egen tomtegrense. Av reguleringsbestemmelsene som ligger vedlagt salgskontrakten framgår det hvilke regler som gjelder for oppføring av hytte.
Strøm Det bygges ut fordelingsnett for strøm til alle tomter i Mykstulia. Kjøper bekoster strømkabel fra fordelingsskap nær tomt til byggegrop. Det er ingen ekstra tilknytningsavgift å betale. Strømabonnement tegnes av hytteeier. Årlig nettleie betales til Rollag elverk.
Fiber og TV-pakke Det er bygd ut fibernett for optisk bredbånd med lysets hastighet og nærmest ubegrenset kapasitet. I tomtepris inngår fiberkabel fram til inntaksboks på hytte, installering av fiberkabel i hytte, TV-boks og 50 Mbs fiberbredbånd for et år med 15 TV-kanaler levert i samarbeid med Numedal Fiber AS.

Det er ikke tillatt med parabolantenne montert på tomtene.

Vann og avløp Vannforsyning og avløp besørges av Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS som er 51 % eid av Rollag kommune. Godkjent vannforsyning leveres fra grunnvann og borebrønner. Avløp føres til felles renseanlegg ved innkjøringen til Vegglifjell. I salgspris er vann- og avløpsledning inkludert fram til kum nær tomtegrense. Tomtekjøper er ansvarlig for vann- og avløpsledning de siste metrene fram til egen hytte. Hytteeier betaler årlig avgift for vann og avløp til Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS. For tiden er årsavgift på kr. 6.500,- + 25 % mva.
Skiløyper og lignende fellesgoder Tomtekjøper binder seg til en årlig innbetaling av 1250 kr (indeksreguleres hvert 5. år) til foreningen Vegglifjell Friluftslag som har grunneiere, hytteeierforeninger og næringsdrivende på Vegglifjell som medlemmer. Avgiften øremerkes oppkjøring av skiløyper og drift av lignende fellestiltak i hytteområdene på Vegglifjell og prioriteres av styret i Friluftslaget. Tomteselger har bundet seg til å investere 15 % av salgspris for tomt til investeringer i ikke-kommersielle fellestiltak på Vegglifjell, slik som alpinsenter, skiløyper, skistadion og lignende. Vegglifjell Friluftslag forvalter 5 % av salgssummen og Vegglifjell Infra SA forvalter 10 % av salgssummen.
Bygging av hytte Det er ingen binding til byggefirmaer i Mykstulia.
Kommunale avgifter Årlige avgifter til Rollag kommune betales i hht. gebyrregulativ som fastsettes årlig. Det er p.t. ingen kommunale avgifter for ubebygde tomter. Årlig renovasjonsavgift for hytter er kr. 1375,- (2022), som betales året etter at byggetillatelse er gitt. Søppelboder står utsatt ved Vegglifjellveien.
Kommunale gebyrer Kommunalt gebyr for byggesøknad for hytte er kr. 14.908,- (2022)
Eiendomsskatt Rollag kommune har skatt på fast eiendom. For 2022 er skattesats fastsatt til 3,0 promille av markedsverdi.
Diverse Informasjon om hyttefelt og Vegglifjell fås ved henvendelse til bla. grunneierne. Mye informasjon om Vegglifjell finnes på nettsiden www.vegglifjell.no som eies av Vegglifjell Friluftslag. Fra Mykstulia er det ca. 2,1 km til Vegglifjell Skisenter og Killingdalen Skistugu. Det er 10 km med bil til Veggli sentrum med bensinstasjon, butikker, bank- og post-tjeneste, byggevarehus, kafeteria og bakeri mv. Det er sommeråpen veg fra Vegglifjell til Tinn kommune i Telemark. Fra Mykstulia er det 55 km til Rjukan sentrum.
Heftelser på tomt Følgende heftelse følger tinglyst på alle tomter:
«Det påhviler hjemmelshaver av gnr. 27, bnr. X i Rollag kommune å innbetale årlig avgift til Vegglifjell Friluftslag, org.nr.998 595 185.»
For øvrig leveres tomtene fri for pengeheftelser.
Kjøpekontrakt Advokat forestår kontrakts- og oppgjørsarbeidet i forbindelse med salget. Det vil bli avholdt møte mellom kjøper, selger og advokat for gjennomgang og signering av kontrakt. Standard kontraktsutkast kan fås ved å kontakte grunneier jf. kontaktinformasjon nedenfor.
Overtakelse Overtakelse av tomt skjer ved at tomtekjøper får overdratt tinglyst skjøte når salgssum er betalt fullt ut.
Oppmåling Tomteselger søker Rollag kommune om oppmåling og fradeling av tomt. Gebyr for oppmåling og fradeling av tomt er på kr 18.730,- (2021) og er ikke inkludert i tomtepris.
Konsesjon Erverv av tomter for bebyggelse er konsesjonsfritt dersom tomten bebygges innen 5 år fra overdragelsen. Tomtekjøper fyller ut skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv., som sendes Rollag kommune.
Visning Visning av tomter skjer etter avtale med grunneier som selger. Tomtene selges i den stand de er ved besiktigelsen, jf. Avhendingsloven § 3-9. Selger har ikke foretatt geologiske undersøkelser utover kravet i reguleringsplan og har ikke mer informasjon om grunnens beskaffenhet enn det som kan observeres ved besiktigelse av tomt.
Grunneiere Tomt nr. 1-18: Grunneier Ragnvald Mykstu, 3628 Veggli. Tlf. 920 29 444, E-post: ragnvm@online.no.

Tomt nr. 19-23, 27, 45: VEVAS ved Odd Eldar Tveiten, Numedalstunet 5, 3628 Veggli. Tlf. 91 36 36 21. E-post: oddeldar@online.no.